Услуга - HR . “Човешки ресурси”

Най-ценния ресурс на компанията Ви са

Advest извършва пълен одит на човешките ресурси, профилира мениджмънта и ключовите позиции, открива скритите таланти и потенциалните източници на кризи и предлага комплексни решения за оптимизация.

*Въз основа на закона за защита на класифицираната информация, Advest гарантира, че всякаква бизнес информация споделена на срещи или в процеса на работа ще бъде съхранена и е обект на строга конфиденциалност.

Управлявани търговски и производствени компании от 3 до над 300 служители.

Участие в управителни съвети и в оперативния мениджмънт на компании.

Индивидуален подход към всеки служител в йерархията

Човешки ресурси в действие

Най-голямото предизвикателство за всеки мениджър са човешките ресурси

През всичките ми 27 години опит осъзнах, че работата с хора е ключова за успеха в бизнеса. Сега, наблюдавайки проблемите отвън, смело мога да твърдя, че те могат да бъдат изключително разнообразни по характер и сложност, но най-често биват следните:

 • Липса на време у собствениците или топ мениджмънта

Много често в практиката собствениците или топ мениджърите, фокусирани върху стратегическите си задачи, нямат възможност да прилагат успешно всички управленски функции спрямо персонала. В следствие на това се появяват случаи на понижаване на резултати, неизпълнение на процедури, възникват конфликти в екипите или между отделни отдели. В някои случаи дори вътрешен специалист по човешките ресурси или външен HR консултант не са в позиция да установят възникналите несъответствия. Това довежда до непълни решения с неблагоприятни последици за фирмената атмосфера, което рефлектира върху резултатите на компанията.

 • Нужда от допълнителни компетенции на средния или топ мениджмънт.

Нормално е в бизнес практиката, при успешно бизнес развитие, мениджърите на средно и топ ниво да се сблъскат с необходимост от допълнителни компетентности и умения или имат нужда да променят оценката на приоритетите във ежедневната си работа. Същото важи и в ситуации на кризи. Мениджърите трябва да вземат непопулярни решения, за което се иска смелост, увереност и подкрепа. При липса на опит и умения за справянето с криза, често настъпват неблагоприятни за бизнес процесите ситуации, които трябва да бъдат овладяни.

Как помагам на вашия бизнес?

Запознайте се с “Човешки ресурси” в действие

Този тип услуга обикновено оказва силна подкрепа във вземането на непопулярни решения в една компания. Извършваният от мен одит, дава възможност за един много кратък срок да се стигне до същината на конфликт или несъответствие във фирмата. Представяйки независима и безпристрастна оценка на ситуацията, аз подсказвам в предписанията си адекватните решения за подобни деликатни ситуации.

Типичен HR одит:

 • Анализ на организационната структура на фирмата
 • Предлагат пълна процедура на подбор на персонал
 • Консултации в оценката на представянето
 • Провеждат трейнинги и обучения

Advest:

 • Анализ на организационната структура на фирмата
  и предлагам конкретни решения за оптимизация и развитие.
 • Участие в подбора на персонал
  със задълбочено участие в специфицирането на функционални задължения, длъжностни характеристики, съставяне на лични досиета.
 • Консултации в оценката на представянето
  с препоръки за кариерно развитие на съществуващи таланти.

Процес

Какво представляват човешки ресурси

Процесът на работа е индивидуално ориентиран и строго специфичен за всяка компания, предвид разнообразните казуси, възлагани на Адвест. Въпреки това, работейки по Вашия проект, извършвам следните важни действия:

Анализ на сглобеността и ефективността на екипите.

Ефективност на средния мениджмънт.

Оптимизиране на фирмената структура

Анализ на оценката на представяне и при необходимост усъвършенстване на системата от възнаграждение и социални придобивки за служителите.

Задълбочен анализ на взаимоотношенията в екипите и съществуването на евентуални източници на конфликти и кризи.

Анализ на работната среда, правила за безопасност на труд, вътрешни регулации

“Тайната съставка”

Индивидуалният подход към всеки казус е ключът към безпристрастния и точен анализ

Всички препоръки, които давам, са ориентирани към конкретно постижение. След моята консултация, аз не предлагам хипотези, а конкретни решения, които ще доведат до конкретни резултати. Тайната се крие в това, че съм реалист, не изхождам от писани правила или постулати, а изхождам от личностни качества на всеки индивид поставени в специфична ситуация.

Освен професионалната оценка на всеки един служител, аз правя и психологическа оценка, използвайки методите на “Гещалт” терапията. За мен е изключително важна адекватната оценка на персонала, защото хората сме динамични личности, променяме се, и в различни етапи от кариерата си, даваме различни резултати. Затова аз вярвам във възможностите за надграждане на професионални умения и “soft skills”. Всичко това, комбинирано с адекватна мотивация, дава неизбежен резултат.

Знания

3 ценни урока, които научих от 27-годишния си опит

1

Стъпка 2

Оперативните ежедневни задачи на мениджърите във всяка компания са изключително многообразни и времеемки. Често се стига до ситуация, в която те загубват живата връзка с всеки член на екипа си и се нуждаят от външен безпристрастен поглед.

2

Стъпка 1

Практиката показва, че специалистите по човешки ресурси в компаниите могат да обогатят или променят съществено добрите практики с помощта на т.нар. “външен одит на човешките ресурси”.

3

Стъпка 3

В практиката има много примери на подценена или надценена значимост на управлението на човешките ресурси, което пряко рефлектира върху резултатите на целия бизнес процес.

Процес на работа

Надежден и утвърден процес на работа, изграден през годините опит

Стъпка 1

Свързвате се с мен и уговарям ден и час за нашата среща.

Стъпка 2

Провеждане на първоначална среща, на която се запознавам с казуса Ви и заедно уточняваме параметрите на услугата.

Стъпка 3

По необходимост 1 или повече допълнителни срещи и с други представители на фирмата-възложител, които имат пряко отношение към проекта.

Стъпка 4

Изготвяне на предложение от моя страна, включващо договор и приложение с описание на параметрите на услугата.

Стъпка 5

След подписване - работа, съгласно изготвения график, при необходимост с междинни доклади.

Стъпка 6

След приключване на договорения срок, представяне на доклад, включващ анализ и препоръки за бъдещи действия, както и евентуална програма за последващ мониторинг на изпълнението.

Проекти

Надежден и утвърден процес на работа, изграден през годините опит

Фирма “Prostream Group” - България

Рамка на проекта:

 • Пълен одит на човешките ресурси
 • Анализ и оптимизация на бизнес процесите.

Основна дейност: Инженерингова компания с над 20 годишен опит в областта на екологични инфраструктурни проекти. Компанията предлага комплексни решения за пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, помпени станции, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, доставка и монтаж на оборудване, изграждане на електроинсталации, SCADA системи, както и дистанционно управление на промишлени обекти.

Ако не можеш да обясниш на едно 6 годишно дете какво работиш или какво правиш, значи ти не го разбираш добре.

Име на собственика

Компания “PypeSystem” - България

Рамка на проекта:

 • Анализ на търговската дейност на фирмата от създаването й до момента.
 • Създаване на търговска стратегия, съобразена с актуалните условия на пазара, в предварително зададени бюджетни параметри.

Основна дейност: Пайп Систем е строително-инженерингова фирма, която предлага богата гама от услуги, свързани с реализацията на различни по вид строителни проекти - търговски комплекси, хотели, административни, жилищни и индустриални сгради и други. Компанията има над 15-годишна история на пазара, изпълнила е над 500 обекта.

Ако не можеш да обясниш на едно 6 годишно дете какво работиш или какво правиш, значи ти не го разбираш добре.

Име на собственика

Фирма “Inovativa” - България

Рамка на проекта:

 • Съставяне на бизнес план и участие в изграждането на фирмената организация
 • Изготвяне на продажбена стратегия за развитие на Българския пазар
 • Изготвяне на продажбена стратегия за Европейския пазар на иновативния елемент от SmartHome - BodyDryer

Основна дейност: Иноватива предлага проектиране и изграждане на клауд базирани системи тип “SmartHome” за автоматизация на сгради - частни домове, обществени сгради и индустриални обекти.

Ако не можеш да обясниш на едно 6 годишно дете какво работиш или какво правиш, значи ти не го разбираш добре.

Име на собственика

След приключване

Възможни са следните 3 сценария

В зависимост от особеностите на проекта и резултата са възможни няколко сценарии, като например:

 • Вие използвате дадените идеи и препоръки като решения, но възлагате на Адвест - периодичен мониторинг на промените, който може да бъде договорен с различна продължителност и обхват
 • След предоставянето на доклада с препоръки, вие самостоятелно използвате предоставените идеи и препоръки
 • При необходимост от продължително пряко участие на Адвест в някакъв процес е възможно на нов договор с нови параметри и отговорности.

Разпознавате ли себе си в ситуация на дилема?

Освободете си време за стратегическите задачи и оставете Advest да ви бъде добронамерен съветник в специфични казуси и ситуации.