Процес на работа

Надежден и утвърден процес на работа, изграден през годините опит

Стъпка 1

Свързвате се с мен и уговарям ден и час за нашата среща.

Стъпка 2

Провеждане на първоначална среща, на която се запознавам с казуса Ви и заедно уточняваме параметрите на услугата.

Стъпка 3

По необходимост 1 или повече допълнителни срещи и с други представители на фирмата-възложител, които имат пряко отношение към проекта.

Стъпка 4

Изготвяне на предложение от моя страна, включващо договор и приложение с описание на параметрите на услугата.

Стъпка 5

След подписване - работа, съгласно изготвения график, при необходимост с междинни доклади.

Стъпка 6

След приключване на договорения срок, представяне на доклад, включващ анализ и препоръки за бъдещи действия, както и евентуална програма за последващ мониторинг на изпълнението.